نشست ۷۴

عنوان ارائه: طراحی GUI با استفاده از qt و gtk
توضیحات ارائه: طراحی GUI با استفاده از qt و gtk

در نشست هفتاد و چهارم که در انجمن صنفی رایانه شیراز بزگزار شد، آقایان فیروزی و جفره در مورد طراحی GUI با استفاده از qt و gtk صحبت کردند.