نشست ۶۲

عنوان ارائه: دوره لینوکس مقدماتی

نشست شصت و دوم لاگ شیراز با حضور اعضای این جامعه برگزار شد. براساس برنامه لاگ آغاز نشست با ارائه آموزشی مهندس خزاعی در مورد پایه های کار با لینوکس شروع شد. دستورهای مربوط به bash بررسی شدند. همچنین مواردی مربوط به متغیرهای محیطی و نحوه استفاده و کار با آنها، تعریف و پیمایش لیست و همچنین ایجاد اسکریپت مورد بررسی قرار گرفتند.

در ادامه نشست نحوه پیشرفت برنامه ریزیهای جشن روز آزادی نرم افزار توسط مهندس یداللهی ارائه گردید.