نشست ۶۰

عنوان ارائه: دوره لینوکس مقدماتی

نشست شصتم لاگ کمی با تأخیر شروع شد. در این نشست آقای مهندس خزاعی به ادامه مباحث دوره لینوکس از پایه پرداختند. مباحث مطرح شده در نشست شصتم به انواع جست‌و‌جو فایل ها و همچنین permission های مختلف اختصاص داشت.دستورهایی مانند ‍touch، find، locate، chmod، alias و… را توضیح دادند.

پس از آن آقای مهندس یداللهی کمی در مورد برنامه‌های آینده لاگ صحبت کردند.