نشست ۵۶

عنوان ارائه: بحث آزاد

نشست ۵۶ شیرازلاگ بحث آزاد بود و طی آن تصمیم گرفته شد که یک ریپوزیتوری برای شیرازلاگ تشکیل داده شود و توسط مهندس خزاعی و مهندس جفره و دیگر افراد حاضر در نشست کمی در مورد مسائل فنی مربوط به آن بحث و گفت و گو شد.

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj