نشست ۵۱

عنوان ارائه: BSD

در این نشست آقای جفره درباره ی موارد مختلف از جمله، BSD مباحثی را مطرح کردند.

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj