نشست ۴۶

عنوان ارائه: Lua

در نشست ۴۶ام لاگ شیراز ابتدا اعضا به بحث درباره برنامه نویسی موازی و verilog و VHDL پرداختند. سپس جناب آقای رحیم فیروزی در مورد زبان برنامه نویسی Lua صحبت نمودند که ابتدا تاریخچه و اصول پایه این زبان برنامه نویسی بررسی شد. در ادامه موضوع زبان های برنامه نویسی embbeded و ویژگی های این زبان برنامه‌نویسی بیان گردید. همچنین نحوه اجرای یک برنامه lua در زبان برنامه نویسی c و function زبان c درlua مورد بحث قرار گرفت. در پایان نیز مواردی که بیان شده بود به صورت عملی اجرا و تست شدند.

[20160110_180801](/img/9f1d95ac- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289295.1607068.jpg) 20160110_180713

ارسال کننده: Mahshid, mehdiMj