نشست ۲۱۹

عنوان ارائه: توزیع‌های هسته ثابت لینوکس
ارائه دهنده: امین خزاعی

Immutable Linux distributions

ارسال کننده: گودرز جعفری