نشست ۲۰۴

عنوان ارائه: شب و روز گنوم
ارائه دهنده: سید صالح شجاعی

شب و روز گنوم

ارسال کننده: بهزادی