نشست ۱۷۶

عنوان ارائه: مستقل سازی اپلیکیشن از زیرساخت با استفاده از داکر
توضیحات ارائه: مستقل سازی اپلیکیشن از زیرساخت با استفاده از داکر

نشست ۱۷۶ - مستقل سازی اپلیکیشن از زیرساخت با استفاده از داکر

ارسال کننده: مریم بهزادی