نشست ۱۷۴

عنوان ارائه: راهکارهای آموزش و فرهنگ ‌سازی استفاده از نرم افزار آزاد
توضیحات ارائه: راهکارهای آموزش و فرهنگ ‌سازی استفاده از نرم افزار آزاد

نشست ۱۷۴ - راهکارهای آموزش و فرهنگ ‌سازی استفاده از نرم افزار آزاد

ارسال کننده: مریم بهزادی