نشست ۱۵۲

عنوان ارائه: غلط‌یابی و استانداردسازی متن فارسی
توضیحات ارائه: غلط‌یابی و استانداردسازی متن فارسی

نشست ۱۵۲ شیرازلاگ - غلط‌یابی و استانداردسازی متن فارسی

ارسال کننده: گودرز جعفری