نشست ۱۵۰

عنوان ارائه: زبان توصیفی QML
توضیحات ارائه: زبان توصیفی QML

نشست ۱۵۰ شیرازلاگ - زبان توصیفی QML

ارسال کننده: گودرز جعفری