نشست ۱۲

عنوان ارائه: هماهنگی جهت همایش نرم افزارهای آزاد

ادامه ی برنامه ریزی های همایش ششم اردیبهشت انجام شد همچنین کارت های شناسایی بین مجریان همایش توزیع گشت.

photo_2015-04-23_20-58-57

photo_2015-04-23_20-59-22