کارگاه گنو/لینوکس و پایتون

عنوان ارائه: کارگاه تخصصی گنو/لینوکس و پایتون با همکاری شیرازلاگ و انجمن علمی ریاضی و کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.
توضیحات ارائه: کارگاه تخصصی و عملی لینوکس و پایتون با همکاری شیرازلاگ و انجمن علمی ریاضی و کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی شیراز برگزار شد. فایل‌های ارائه را میتوان از لینک‌های موجود دریافت کرد.

joomla

فایل های مربوط به این کارگاه را می توانید از اینجا یا به صورت جداگانه فایل ارائه گنو/لینوکس و فایل ارائه پایتون دانلود کنید.

ارسال کننده: مریم بهزادی